Өвдөг, тохой, хөл, бугуйн үеүд хавдах, майг болох

Өвдөг, тохой, хөл, бугуйн үеүд хавдах, майг болох (монгол)