Өвдөг, тохой, бугуй, хурууны үе, шагайгаар хавдах, мойнийх

Өвдөг, тохой, бугуй, хурууны үе, шагайгаар хавдах, мойнийх (монгол)