Хөх жижигрэх, хөхөөр эмзэглэж өвдөх

Хөх жижигрэх, хөхөөр эмзэглэж өвдөх (монгол)