Хордлого амархан авах

Хордлого амархан авах (монгол)